Dešavanja

28. oktobar 2022. godine

Centralna banka Japana (BoJ) je nastavila sa politikom kvantitativnog i kvalitativnog monetarnog ublažavanja (QQE) sa kontrolom krive prinosa, primenjujući negativnu kamatnu stopu od -0,1%, s ciljem da postigne cilj stabilnosti cena od 2%, sve dok to bude neophodno!!! Jen gubi na vrednosti u odnosu na US dolar (više od petine svoje vrednosti – najniži nivo od 1990), što je rezultat nižih kamatnih stopa (manje privlačno za investitore) u odnosu na agresivno podizanje glavnu kamatne stope FED-a - sa 0,25% na 3,25% - u borbi sa rastućim troškovima života. BoJ nastavlja sa širenjem monetarne baze sve dok međugodišnja stopa rasta CPI (bez sveže hrane) ne pređe 2% i ostane iznad cilja na stabilan način. Uz pažljivo praćenje uticaja COVID-19, BoJ će podržavati finansiranje, uglavnom firmi, i održavati stabilnost na finansijskim tržištima, i neće oklevati da preduzme dodatne mere ublažavanja ako bude potrebno; takođe očekuje da kratkoročne i dugoročne kamatne stope ostanu na sadašnjem ili nižem nivou. Kod operacija na otvorenom tržištu BoJ će u kratkom roku primeniti negativnu kamatnu stopu od -0,1% na tekućim računima finansijskih institucija, dok će u dugom roku kupovati neophodnu količinu japanskih državnih obveznica (JGB) bez postavljanja gornje granice (desetogodišnji prinosi ostati na oko 0%). BoJ će ponuditi kupovinu 10-godišnjih JGB-a po ceni od 0,25% svakog radnog dana kroz operacije kupovine po fiksnoj stopi. Takođe, BoJ će kupovati fondove kojima se trguje na berzi (ETF) i japanske investicione fondove za nekretnine (J-REIT) po potrebi sa gornjim granicama od oko 12 biliona jena i oko 180 milijardi jena, respektivno, uz godišnji tempo povećanja iznosa. BoJ će kupovati CP i korporativne obveznice istim tempom kao i pre pandemije COVID-19, tako da će se njihovi neizmireni iznosi postepeno vratiti na nivoe pre pandemije, odnosno oko 2 triliona jena za CP i oko 3 triliona jena za korporativne obveznice.

26. oktobar 2022. godine

Kanadska centralna banka je povećala svoj cilj za prekonoćnu stopu na 3.75% (što je porast za 0.50%), kamatnu stopu na 4% i stopu na depozite na 3.75%. To je šesto povećanje kamatne stope u 2022. godini. Banka nastavlja politiku kvantitativnog zaoštravanja (QT). Privreda se i dalje nalazi u prekomernoj potražnji, dok tržište rada još uvek ne reaguje u očekivanim granicama na ranije intervencije. Potražnja za robom i uslugama i dalje prevazilazi ponudu, što vrši pritisak na povećanje domaće inflacije, jer je snažna tražnja dovela do naglog rasta cena usluga. Efekti nedavnog povećanja referentne kamatne stope postaju očigledni u oblastima privrede osetljivim na kamate: stambena aktivnost se naglo povukla, a potrošnja domaćinstava i preduzeća usporava (pre svega usled smanjenje raspoloživog dohotka). Takođe, usporavanje međunarodne tražnje počinje da utiče na izvoz. Očekuje se da će privredni rast biti zaustavljen do kraja ove i prve polovine sledeće godine jer se efekti viših kamatnih stopa šire privredom. U poslednja tri meseca, inflacija CPI je opala sa 8,1% na 6,9%, prvenstveno zbog pada cena benzina. Međutim, pritisci na cene ostaju široko zasnovani, sa dve trećine komponenti indeksa potrošačkih cena porasle za više od 5% tokom prošle godine. Mere bazne inflacije koje Banka još uvek ne pokazuju značajne dokaze da osnovni pritisci na cene popuštaju. Kratkoročna inflaciona očekivanja ostaju visoka, povećavajući rizik da će se povišena inflacija nastaviti. Da li su očekivanja opravdana: da će se CPI smanjiti s obzirom da su više kamatne stope postepeno balansiraju tražnju i ponudu, na sve manje pritiske na cene zbog manjih globalnih poremećaja u snabdevanju? Posebno, imajući u vidu činjenicu da Upravni savet banke očekuje da će kamatna stopa morati da raste dalje zbog postojeće inflacije i inflatornih očekivanja, kao i tekućih pritisaka tražnje u privredi. Buduća povećanja kamatne stope moraju biti pod uticajem procena koliko restriktivna monetarna politika deluje na usporavanje tražnje, kako se rešavaju izazovi ponude i kako reaguju inflacija i inflatorna očekivanja.

16. septembar 2022. godine

Centralna banka Rusije je smanjila ključnu stopu za 50 baznih poena na 7,50% godišnje. Trenutne stope rasta potrošačkih cena ostaju niske, što doprinosi daljem usporavanju godišnje inflacije. Ovo je zbog uticaja skupa jednokratnih faktora i smanjene potražnje. Kretanja poslovne aktivnosti su bolja od očekivanja u julu. Ekonomska aktivnost ostaje pojačana usled izazova iz spoljnog okruženja, i viših inflacionih očekivanja stanovništva i preduzeća. Pad ukupne inflacije je najvećim delom posledica kontinuiranog prilagođavanja cena roba i usluga, nakon što su naglo porasle u martu. Ovo je bilo podržano dinamikom kursa rublje (jačanje) i generalno smanjenom potražnjom potrošača, ali i njihovom većom štednjom. Dodatni dezinflatorni faktor bila je ekspanzija ponude na brojnim tržištima robe, pošto su spoljna i domaća izvozna ograničenja ostala na snazi. Nakon julskog pada ključne stope, smanjeni su prinosi na kratkoročne i srednjoročne OFZ, dok su na dugoročne OFZ gotovo nepromenjeni. Došlo je do daljeg pada kamatnih stopa na kredite i depozite, posebno kratkoročne. Ubrzan je rast kreditiranja privrede. Oporavak je primećen u neobezbeđenim potrošačkim kreditima, uz značajan rast hipotekarnih kredita. Kreditna aktivnost je podržana i programima kreditiranja subvencionisanih od strane vlade i smanjenjem ključne stope poslednjih meseci. Dobar rod poljoprivrednih proizvoda u 2022. godini može biti dodatni dezinflatorni faktor, kao i niska nezaposlenost. Povećanje ponude na domaćem tržištu robe koja podleže izvoznim ograničenjima takođe može imati izraženije dezinflatorne efekte. Postoji bojazan! Ograničenja na strani ponude mogu se posebno pojačati zbog problema sa nabavkom opreme, sporog popunjavanja zaliha gotovih proizvoda, sirovina i komponenti u slučaju intenziviranja negativnih trendova u dinamici uvoza. Zauzvrat, materijalizacija rastućih rizika globalne recesije može dodatno oslabiti eksternu tražnju za ruskim izvozom i kao rezultat toga izazvati slabiju rublju.

16. novembar 2017. godine

Konačno, tržišni potez kreatora ekonomskih vlasti u Srbiji!!! Danas je obelodanjeno da će se na finansijskom tržištu Srbije pojaviti štedne obveznice – novi finansijski instrument koji će omogućiti širokim narodnim masama (punoletni rezidenti) da štede s manjim rizikom i trenutno višim prinosom (zbog niskih bankarskih kamata na štednju). Minimalni ulozi su 2.000 dinara za dinarske štedne obveznice i 100 evra za devizne štedne obveznice, s tim da je ograničena kupovina po jednoj emisiji (5000 dinarskih i 500 deviznih). Dobra prilika da se građani okrenu državnim hartijama od vrednosti i sami pokrivaju deficit budžeta, što će s druge strane biti korisno i za ekonomiju jer će prinos od obveznica građani sigurno prelivati u potrošnju (što do sada nije bio slučaj kada su državnim papirima trgovale isključivo banke). Najavljeno je da će se prodaja vršiti preko Poštanske štedionice, kao i da će kupci biti oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica. Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra 2017. godine i traje do 11. decembra 2017. godine, dok se podela štednih obveznica vrši po načelu prioriteta – ko se prvi prijavi za kupovinu. Planirani datum emitovanja štednih obveznica je 27. decembar 2017. godine, po kuponskim stopama (dvogodišnje 4% na dinarske, 1% na evro; trogodišnje 4,5% na dinarske, 1,75% na evro; petogodišnje 5,25% na dinarske, 2,5% na evro; desetogodišnje od 6,25% na dinarske, 4% na evro). Postojaće mogućnost prevremene naplate obveznice (pre roka dospeća), ali uz određenu naknadu i tek nakon određenog broja meseci (ne u svakom trenutku). Za sada je izostala mogućnost trgovanja ovim obveznicama na sekundarnom tržištu.