Prerađivačka industrija u Srbiji

Poslednjih nekoliko godina (januar 2007- maj 2014), unutar srpske industrije, sektor prerađivačke industrije je pogoršao svoje konkurentske pozicije. Iako bismo, na prvi pogled, posmatrajući jedinične troškove rada i/ili produktivnost rada mogli reći da je situacija zadovoljavajuća realna slika je daleko od toga. Naime, jedinični troškovi beleže smanjenje i to bi bilo zadovoljavajuće da sektor prerađivačke industrije beleži rastuću produktovnost rada (i to, iznad realnih bruto zarada). Međutim, u posmatranom periodu produktivnost rada stagnira i to kao posledica drastičnog smanjenja zaposlenosti u ovom sektoru privrede (od 48,3%). Efekti svetske ekonomske krize uticali su negativno na indsutrijsku proizvodnju, što se odrazilo na (kumulativan) pad fizičkog obima u prerađivačkoj industriji u periodu 2008-2012. godina od 14,9% (prema godišnjim podacima). Ovakve okolnosti direktno su uticale na manji priliv stranih direktnih investicija poslednjih godina. Raniji podaci pokazuju da je, recimo, sektor elektroprivrede beležio više jedinične troškove od zemalja iz okruženja (Rumunija, Bugarska), a što je imalo za rezultat njihov veći priliv stranih investicija u tom sektoru privrede.

Napomena: Prerađivačku industriju čine Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja pića, Proizvodnja duvanskih proizvoda, Proizvodnja tekstila, Proizvodnja odevnih predmeta, Proizvodnja kože i predmeta od kože, Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, Proizvodnja koksa i derivata nafte, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja, Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja nameštaja, Ostale prerađivačke delatnosti, Popravka i montaža mašina i opreme.

Tekstovi iz oblasti sektorskih analiza

Vrh strane