Preduzetništvo: Srbija naspram Sveta

Preduzetništvo je u fokusu srpske ekonomije poslednjih par godina ali rezultati na svetskim rang listama ne idu nam u prilog. Dok je Srbija po GEI indeksu 74 u svetu, od 137 ekonomija, odnosno 34 u Evropi od 38 ekonomija, prema izvorima Svetskog ekonomskog foruma Srbija je rangirana po indeksu preduzetništva na 58 mestu od 80 ekonomija.

Sa aspekta svetske ekonomije prema brojnim rang listama ekonomija preduzetništo u Srbiji značajno zaostaje za razvijenim ekonomijama. Dok je u Srbiji glavni fokus poslednjih godina na rešavanju gorućeg problema nezaposlenosti, dotle se budućnost preduzetništva u razvijenim ekonomijama posmatra s kontekta naprednih tehnologija, upravljanja inovacijama, prenošenju znanja i novim poslovnim modelima (otvorenost, kanali ponude i trasnport, IV industrijska revolucija).

Na GEI* listi 137 ekonomija u kojima se meri kvalitet i nivo preduzetništva, Srbija zauzima 74 pozicijiu u svetu, s indeksom od svega 26,4%. Posebno se ističu veštine koje poseduju pojedinici za započinjanje biznisa posebno u tercijarnom sektoru, dok je manjkavost u spremnosti za prihvatanje rizika pojedinaca kod započinjanja biznisa. Posmatrano na evropskom kontinentu, Srbija je na nepopularnom 34 mestu, od 38 ekonomija. Iza Srbije su Rusija, Albanija, Moldavija i Bosna i Hercegovina, redom posmatrane. Od zemalja iz okruženja Slovenija dominira sa indeksom od 54% na 25 poziciji u svetu, dok su ostale ekonomije za par procentnih poena po indeksu iznad Srbije (Rumunija 38%, Mađarska, 36%, Hrvatska 34%, Crna Gora 31%, Makedonija 29% i Bugarska 28%).

Na polju preduzetništva napredak u odnosu na prethodnu godinu ostvarili su Azisko-pacifički region (ljudski kapital, inovacije, visok rast; i dominacijom Australije), odmah iza je Evropa (veštine, tehnologija, inovacije, otvorenost; i dominacijom Švajcarske), Bliski istok i severna Afrika (ljudski kapital, inovacije, poslovne mreže, rast; i dominacijom Izraela), zatim Severna Amerika (ljudski kapital, podrška novim preduzećima, inovacije, otvorenost, percepcije poslovnih prilika; i dominacijom SAD), Centralna i južna Amerika (inovacije, poslovne mreže, veštine; i dominacijom Čilea) i Subsaharska Afrika (podrška, veštine, inovacije; i dominacijom Bocvane).

Prema izvorima SEF** preduzetništvo u Srbiji nije bazirano na ključim elementima preduzetničkog sistema. Jedino čime Srbija raspolaže, po pitanju preduzetništva jesu obrazovana populacija, veštine radnika i otvorenost prema svetu. Stoga, indeks preduzetništva je na rangu od svega 0.4 (od mogućih 10) i Srbija je po ovom podindeksu 58 od 80 ekonomija.

Ograničenja za unapređenje preduzetništva u Srbiji nalazimo u nedovoljnom rastu privredne aktivnosti, nepovoljnom asortimanu proizvoda iz izvoza (po tehnološkoj intenzivnosti posmatrano), niskom nivou investicija (fiksne investicije svega 18% BDP-a), nedovoljnim izdvajanjima za nauku (manje od 5% BDP-a), odsustvom adekvatne regulative po pitanju intelektualne svojine (inovacije, patenti) i odlivom visoko-obrazovnog kadra. Značaj preduzetništva je veoma veliki i potreban je ozbiljan straterški pristup. Preduzetništvo predstavlja glavni pokretač ekonomije i privrednog rasta, i kao takvog odlikuju ga efikasnost, mobilnost radne snage, kreiranje novih radnih mesta, inovacije, transfer znanja i tehnologije, porast dohotka, promovisanje dodate vrednosti, slabljenje monopola. Unapređenje preduzetništva u jednoj ekonomiji podrazumeva dugoročan proces unapređenja sistema preduzetništva, koga čini ne samo poslovanje, već i okruženje, infrastruktura, radna snaga (obrazovannje, veštine), otvorenost i povezanost, poslovna praksa, pristup kapitalu i regulativa.

Izvor: GEI 2018
Napomena: * GEI - Globalni indeks preduzetništva američkog Instituta za globalno preduzetništvo i razvoj; ** Svetski ekonomski forum koristi indeks Wharton univerziteta i istraživačke kompanije Y&R, na uzorku 80 ekonomija koje čine 95% svetskog BDP-a.

Tekstovi iz oblasti sektorskih analiza

Vrh strane