A B D - F I K - N O - P R - S - T U Z

Šta su anuitetni poslovi u bankarstvu?

Anuitetni poslovi obuhvataju dugoročne planove štednje koji predvidjaju ostvarenje velikog prihoda vlasnicima anuiteta na odredjeni datum plaćanja u budućnosti.

Šta su banke?

Banke su osnovni izvor kredita za milione pojedinaca i domaćinstava, kao i za mnoge sektore država (školstvo, gradovi, oblasti...). Banka je bilo koja kompanija koja pruža usluge deponovanja sredstava koja podležu povlačenju na zahtev i odobrava zajmove komercijalne ili poslovne prirode. Banke se godinama nalaze među glavnim kupcima državnih obveznica i hov za finansiranje javnih objekata. Najvažniji su izvor sredstava kratkoročnog obrtnog kapitala i poslednjih godina sve su aktivnije u odobravanju dugoročnih zajmova.

Koja je osnovna svrha bankarskog sistema?

Osnovna svrha ovog stalno promenljivog sistema je da podstakne pojedince i institucije na štednju i da prenosi tu štednju onim pojedincima i institucijama koji planiraju da investiraju u nove projekte, proizvode i usluge. Ovaj proces podsticanja štednje i pretvaranja štednje u investiciono ulaganje utiče na rast privrede, otvaranje novih radnih mesta i rast životnog standarda. Ovaj sistem nudi i različite prateće usluge koje su od suštinskog značaja za savremeni način života. To su usluge:

  • plaćanja koje čine trgovinu i tržište mogućim
  • zaštita od rizika onih koji štede i planiraju da investiraju
  • pristup likvidnim sredstvima
  • odobravanje kredita onima kojima su potrebni zajmovi za dopunu prihoda i povećanje životnog standarda
Upravljanje disparitetom osetljivim na kamatu

Ukoliko menadžment oseti da je njihova institucija izuzetno izložena riziku kamatnih stopa, pokušaće što više da uskladi iznos sredstava za koja se može ponovo formirati cena u zavisnosti od promena u kamatnim stopama sa iznosom depozita I ostale pasive čije kamatne stope mogu takodje da se usklade prema tržišnim uslovima u tom istom vremenskom periodu.Banka može da izvrši hedžing u odnosu na promene u kamatnim stopama – bez obzira na smer kretanja kamatnih stopa – tako što će obezbediti da u svakom trenutku: Dolarski iznos aktive za koju se može ponovo formirati cena = Dolarskom iznosu pasive za koju se može ponovo formirati cena.

Šta je pozitivan disparitet?

Ako je u svakom planskom periodu iznos aktive osetljive na kamatu veći od iznosa pasive osetljive na kamatu koja podleže ponovnom formiranju cene,smatra se da takva finansijska institucija ima pozitivan disparitet i da je osetljiva na aktivu. (Pozitivan) disparitet osetljiv na aktivu = Akt. osetljiva na kamatu -Pas.osetljiva na kam. > 0

Šta je negativan disparitet?

Ako je pasiva banke sa osetljivošću na kamatu veća od aktive osetljive na kamatu, tada banka ima negativan disparitet i osetljiva je na pasivu. Disparitet osetljiv na pasivu (negativan) = Akt. osetljiva na kam.- Pas.osetljiva na kam. < 0

Šta je kumulativni disparitet?

Ukupna mera izloženosti kamatnom riziku je kumulativni disparitet, koji predstavlja ukupnu razliku, izmedju aktive i pasive, za koje ponovo može da se formira cena tokom odredjenog vremenskog perioda.

Uklanjanje dispariteta osetljivog na kamatu sa pozitivnim gapom

(AKT osetljiva na kam > PAS osetljive na kam)

Rizik: Gubici ako kamatne stope opadnu, zato što će marža neto kamate biti smanjena

Moguća reagovanja menadžmenta:

  • Ne čini nista (možda ce kam.stope porasti ili ostati stabilne)
  • Produžava dospeća aktive ili skraćuje dospeća pasive
  • Povećava pasivu osetljivu na kamatu ili smanjuje aktivu osetljivu na kamatu
Uklanjanje dispariteta osetljivog na kamatu sa negativnim gapom

(AKT osetljiva na kam < PAS osetljive na kam)

Rizik: Gubici ako kamatne stope porastu, zato što će marža neto kamate biti smanjena

Moguća reagovanja menadžmenta:

  • Ne čini ništa (možda će kam.stope opasti ili ostati stabilne)
  • Skraćuje dospeće aktive ili produžava dospeće pasive
  • Smanjuje pasivu osetljivu na kamatu ili povećava aktivu osetljivu na kamatu
Defanzivna strategija upravljanja disparitetom

Defanzivno upravljanje disparitetom osetljivim na kamatu znači uspostaviti disparitet osetljiv na kamatu što bliže nuli, da bi se umanjilo očekivano kolebanje neto prihoda po kamati.

Upravljanje trajanjem dispariteta

Trajanje je vrednosna i vremenska mera dospeća koja podrazumeva vremenski aspekt svih priliva gotovine od prihodovane aktive, kao I svih odliva gotovine vezanih za pasivu. Trajanje je i mera proseka dospeća očekivanih budućih gotovinskih plaćanja.Menadžeri banaka naučili su kako da procenjuju svoju izloženost gubitku neto vrednosti na osnovu promena vrednosti aktive I pasive, kada se tržišne kamatne stope promene kroz vreme. Ova tehnika ukazuje na važnost izbegavanja velikih dispariteta izmedju trajanja portfelja aktive fin.kompanije u odnosu na trajanje njenog portfelja pasive.

Vrh strane