Izvozno-uvozna struktura srpske privrede

Eksterna struktura srpske privrede u periodu 2005-2014. godina popravljena je odnosu na period 2001-2006. godina. Najvećim delom to je posledica sve većeg stepena pokrivenosti uvoza izvozom, koji je u 2013. godini dostigao 71% (mereno u dolarima).

Koeficijenti dinamike izvozno-uvozne strukture cele privrede beleže poboljšanje u posmatranom periodu. Analiza sektorskih koeficijenata dinamike promene strukture izvoza i uvoza (prikazani na slici za svaki sektor privrede, SMTK rev.3) pokazuju da su od značaja (>1) za srpsku privredu sledeći sektori:
sektor 0 - Hrana i žive životinje
sektor 1 - Piće i duvan
sektor 4 - Životinjska i biljna ulja i masti
sektor 7 - Mašine i transportni uređaji
sektor 8 - Razni gotovi proizvodi

Promene u strukturi izvoza i uvoza u dva posmatrana podperioda pokazuje da su unutar sekotra prerađivačke industrije sektor 7 i sektor 8 popravili svoju eksternu strukturu, ali su je zato pokvarili sektor 5 i sektor 6 (i pored izraženih komparativnih prednosti ovog sektora). Rezultat nagle promene u eksternoj strukturi prerađivačke industrije jeste rast proizvodnje i izvoza mašina i transportnih uređaja.

Izvozno-uvozna struktura privrede predstavlja analizu pojedinih sektora privrede i njihovo rangiranje prema stepenu važnosti u međunarodnoj razmeni. Izvozno-uvozna struktura po sektorima privrede prikazana je preko učešća pojedinih sektora u eskternoj razmeni.

Napomena: kalkulacije autora na bazi podataka RZS

Tekstovi iz oblasti sektorskih analiza

Vrh strane